Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation and analyze site usage. View our Privacy Policy for more information.

up arrow

Spreading the correct pronunciation of Gurbani Ji and teaching the way of life.

What's New
New PDF Upload - ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮਾਂਝ (ਚੇਤ)
Read Now
Weekly Gurmukhi Classes on Sundays
Join
Newest Gursevak Apparel Releases
Explore
Steek Audio- ਮਹਲਾ ੫ ਗਾਥਾ on Soundcloud
Listen
Laying Down the Foundation of the Asthaan in Punjab
Watch
Our Goal
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿ ਸਮਝਿ ਸੁਣੇਹੀ ।

Our goal is to spread the priceless teachings and correct pronunciations of Sri Guru Granth Sahib Ji throughout the world and forever become the humble servants of all of humanity!

Pothi Sahib icon
Learn
ਉਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ॥
ਅਮੁਲੀਕ ਲਾਲ ਏਹਿ ਰਤਨ ॥
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ - ਅੰਗ ੨੯੫
Learn about the wisdom of the Gurus, proper pronunciation and correct meanings of the Guru’s Bani, and what the Guru has ordained for every aspect of our life.
Mala icon
Implement
ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ॥
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ - ਅੰਗ ੨੯੫
Discover practical methods to incorporate these teachings into our everyday life.
Ik Oankaar icon
Inspire
ਆਪਿ ਤਰੈ ਲੋਕਹ ਨਿਸਤਾਰ ॥
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ - ਅੰਗ ੨੯੫
Elevate ourselves to inspire others to live up to the teachings of the Gurus.
Shaheedi Jaap
ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸਹਿ; ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ; ਦਾਸਨਿ ਦਸਨਾ ॥ ੪॥
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਲਜੁਗਿ. ਜਹਾਜੁ ਅਰਜੁਨੁ ਗੁਰੂ; ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ੍ਟਿ ਲਗਿ. ਬਿਤਰਹੁ ॥ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੀਬੀ’ਚ ਲੀਣ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:- ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ’ਚ ਲੀਨ, ਅਸੰਖ ਅਨੰਤ ਨੂਰ, ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਿਰਗੁਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਾਉ-ਭਗਤੀ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਦੇ ਸਰਗੁਨ ਅਵਤਾਰ, (ਸਾਧ) ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ (ਕੀ) ਦੀ, ਸ਼ੁਭ ਸੱਚੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਉੱਜਲ ਰਸਨਾ’ਤੇ, (ਪ੍ਰਭ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ (ਬਸਹਿ) ਵਸਦੇ ਹਨ। ਦਾਸਨਦਾਸ ਗ੍ਰੀਬ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਧ ਜਨ ਦੇ, (ਦਾਸਨਿ) ਦਾਸਾਂ ਕਾ(ਦਸਨਾ) ਦਾਸ ਹੈ ॥ ੪ ॥ ਯਥਾ:- ਛਛਾ; ਛੋਹਰੇ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ॥ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੇ; ਪਾਨੀਹਾਰੇ ॥ ਛਛਾ; ਛਾਰੁ ਹੋਤ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾ ॥ ਅਪਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ; ਕਰਹੁ ਭਗਵੰਤਾ ॥ ) ਹਮ ਦਾਸਨ ਕੇ ਦਾਸ ਪਿਆਰੇ ॥
Gareebi Pothi Ji
Bhagat Ji holding Mool Mantar boardBhagat Ji kathaBhagat Ji addressing sangat
Bhagat Ji holding Mool Mantar board
Shudh Ucharan

Shudh Ucharan refers to the proper pronunciation of Gurbani (the Guru’s hymns). Why do we place so much attention on each and every lag matr (every vowel, consonant and punctuation)? I already know how to read Punjabi, why should I care about learning Gurmukhi, Santhiya and Shudh Ucharan? What’s the difference between Punjabi and Gurmukhi?

We’re glad you asked! Come see through Sikh Itihaas (Sikh History), Gurbani and various anecdotes why Shudh Ucharan and Santhiya is vitally important to anyone that wants to truly learn from the Guru and obtain the Guru’s blessings.

Bhagat Ji katha
Seva

Through the Grace of the Lord, Bhagat Ji has dedicated more than 60 years of his life to the selfless service of the Sangat. Their contributions to spreading the true message of Sikhi and making Sikhi easily accessible by all is phenomenal. Amongst a MULTITUDE of other contributions, they have published 10 texts ranging on a variety of the concepts within Sikhi. 8 of these have corresponding audiobooks and 5 have videobooks.

Very briefly, they forefronted the fixing of the Mangals (introductory headings) of SGGS, spearheaded the recording of Sant Gurbachan Singh’s katha, recorded the first-ever shudh ucharan of SGGS and other bani, created an app, website, YouTube page, instagram blogs and SO much else. Luckily it’s all detailed here for those interested.

Bhagat Ji addressing sangat
Gurbani

Bhagat Ji’s books on the correct pronunciation and transliteration of Sikh scriptures are based on 40 years of comprehensive research on Gurbani. All these Pothi Sahib Ji’s have also been converted to audiobooks, which along with the respective softcopies, are available for free to view and download on this website.

Learn Shudh Gurbani

Learn Shudh Gurbani is a comprehensive app to learn the correct pronunciation of Gurbani and understand sagacious Gurbani meanings. Features include:

Blue checkmark
Read and listen to Sri Guru Granth Sahib Ji ang by ang (page by page) and learn ‘Santhiya’ on your desktop or mobile device (English translations included)
Blue checkmark
Search and share Gurbani Ji screenshots
Blue checkmark
Save Shabads as Favorites
Blue checkmark
Read daily prayers from the Sundar Gutka with audio. Toggle available for English translations.
Blue checkmark
Read and listen to books on various topics related to Gurbani and Gurmat Lifestyle
Blue checkmark
Practice Gurbani Muharni with interactive tables
Download on App storeDownload on Google Play
Learn Shudh Gurbani app mockup
A Collection of insightful videos
Support from Sangat like You
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ ॥ The God-conscious being is steeped in humility. Bhagat ji taught dasan dasi with utmost humility and dedication. I was eating unhealthy food and they inspired me to eat the healthy simple diet of organic wheat, no tadka, and cha. Thank you to the sevadaars who are continuing to teach the next generation with the same love and dedication🙏🏽🙏🏽
We have been so grateful with Guru Sahib jis apaar bakshish to have darshans of such Gurmukhs like bhagat ji themselves and all the Gurmukh piaray students of theirs. Gurmukhs who are constantly listening to Gurbani 24 hours a day have inspired us just through their darshans. They are example of ਸੇਈ ਨੇਮੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੈ।
Dhan Mahan Parupkari Mahapurkh Bhagat Ji, the embodiment of a Gurmukh. Doing sangat of Baba Ji in my teenage years truly made me closer to Sikhi and drove me away from negative spaces that are around you during that age. It’s very hard to explain in words the greatness of Baba Ji and write out personal experiences that I’ve had with them, but i’ll forever be indebted to Baba Ji for changing my life.
Having darshan and being able to learn from Bhagat ji has completely changed my life. There are so many teachings in the pothis sahibs that have helped me strengthen my connection with Guru Ji. The pothi sahibs are an absolute gem to the Panth and everyone should take advantage of them. Bhagat ji’s unique and practical sikhya about lifestyle, health and Gursikhi in general is helpful to everyone regardless of where they are on their spiritual journey.
Gurprasaad. This site is really blessed by Guru Sahib ji. It's an ocean of learning Gurmat. #1 source for santhya.
Gursevak.com has been very resourceful for our entire family. From the kids starting to learn their first ‘akhars’ to the adults reading, listening and learning from the pothis and the recordings; it has changed our lives significantly. Thanks for the resources and hoping Maharaj continues to bless the team for their seva.
Bhagat ji inspired me to have gareebi in the life and I am learning shudh santhia because of bhagat ji and the things I learned till now from bhagat ji changed my life totally. Bhagat ji gave me the different viewpoint of living life. If I see myself 5 years ago from now I can say ਕਿ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। Bhagat Ji ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ।
Gursevak.com's Health Pothi showed me many natural techniques to prevent and cure ailments. Bhagat Ji has taught many life lessons as follows leading himself by example: 1) To get organic wheat kernels and make flour at home, 2) To make 'daal' 'sabzi' without 'turka' and still have it taste good, 3) To wash your utensils and those of others, 4) To always talk politely with parents, 5) To forgive, 6) To work out.